Charging Case for AX2-100

技术规格

型号

AX2-100-CHRCSE

尺寸(长x宽x高)

1206 mm x 606 mm x 413 mm / 47.5“ x 23.9“ x 16.3“

空箱重量(克/磅)

43.60 kg / 96.12 lbs

材质

胶合板,铝

可用版本

  • AX2-100可充电型航空箱(带欧标电缆) (AX2-100-CHRCSE-EU)
  • AX2-100可充电型航空箱(带美标电缆) (AX2-100-CHRCSE-US)
  • AX2-100可充电型航空箱(带英标电缆) (AX2-100-CHRCSE-UK)
  • AX2-100可充电型航空箱(带瑞士标电缆) (AX2-100-CHRCSE-CH)
  • AX2-100可充电型航空箱(带澳标电缆) (AX2-100-CHRCSE-AU)
Charging Case for AX2-50

技术规格

型号

AX2-50-CHRCSE

尺寸(长x宽x高)

806 mm x 606 mm x 413 mm / 31.7“ x 23.9“ x 16.3“

空箱重量(克/磅)

33.25 kg / 73.30 lbs

材质

胶合板,铝

可用版本

  • AX2-50可充电型航空箱(带欧标电缆) (AX2-50-CHRCSE-EU)
  • AX2-50可充电型航空箱(带美标电缆) (AX2-50-CHRCSE-US)
  • AX2-50可充电型航空箱(带英标电缆) (AX2-50-CHRCSE-UK)
  • AX2-50可充电型航空箱(带瑞士标电缆) (AX2-50-CHRCSE-CH)
  • AX2-50可充电型航空箱(带澳标电缆) (AX2-50-CHRCSE-AU)